The Olympic Database

The Results for KONYAEVA, Nadezhda

Olympiad Medal Results

1956: Athletics - javelin throw Women

1956: Athletics - javelin throw Women

Athlete Nation Medal
YAUNZEME, Inese Soviet Union Gold
AHRENS, Marlene Chile Silver
KONYAEVA, Nadezhda Soviet Union Bronze

About